Sylwetki badaczy

Ryszard Tadeusiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Katedra Automatyki
 
Niżej przedstawiono najważniejsze fakty związane z życiorysem i przebiegiem kariery naukowej prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, członka PAN i PAU a także Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz Europejskiej Akademii Nauk, Sztuk i Literatury (w Paryżu), rektora AGH, członka CK, doktora Honoris Causa 5 krajowych i zagranicznych uniwersytetów).
 

Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 roku. Dodatkowo (już po uzyskaniu stopnia naukowego z automatyki) studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem okresowo pracował jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki medycznej, a także przeszedł gruntowne studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii uzyskując w efekcie pełne prawa profesora Akademii Ekonomicznej w Krakowie (promował 4 osoby do stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych).

Od kwietnia 1971 roku całkowicie poświęcił się pracy naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno w 1975 roku stopień naukowy doktora, w 1981 roku doktora habilitowanego, w 1986 roku profesora a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych - wszystkie w AGH. Napisał i opublikował ponad 500 prac naukowych, które były wydawane w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą oraz prezentowane na ponad dwustu konferencjach naukowych - krajowych i międzynarodowych. Napisał także ponad 70 monografii naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników (większość z nich doczekała się wielu kolejnych wydań i wznowień), a także kilkadziesiąt artykułów i kilka książek popularnonaukowych (w tym m.in. książkę i serię artykułów popularyzujących wiedzę dla dzieci). Prowadzi także popularyzujące wiedzę odczyty - m.in. wieloletni cykl obejmujący ponad 50 odczytów w MPiK, a także liczne pogadanki popularno-naukowe i odczyty w radio i w TV. Zajmuje się także publicystyką, głównie związaną z problemami nauki i szkolnictwa wyższego.

Prowadził wykłady na większości krakowskich Uczelni: od 30 lat nieprzerwanie wykłada na AGH - na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich, od 25 lat prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Akademii Ekonomicznej, gdzie współtworzył katedrę Informatyki dla której wykształcił i wypromował (ze stopniami doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych) znaczny odsetek jej kadry, a także napisał serię bardzo poszukiwanych (w całej Polsce) podręczników informatyki ekonomicznej. Przez ponad 10 lat wykładał na WSP głównie w ramach podyplomowego kształcenia nauczycieli informatyki (gdzie także wydał kilka podręczników i zapoczątkował szereg zupełnie nowych przedmiotów wykładanych do dziś przez jego wychowanków) a także przez 6 lat pracował dodatkowo na AWF organizując tam Zakład Antropomotoryki Biocybernetycznej i wydając podstawowy podręcznik z tego zakresu. Wielokrotnie prowadził różne zajęcia na krakowskiej Akademii Medycznej (głównie z zakresu Propedeutyki Informatyki Medycznej oraz elementów Inżynierii Biomedycznej), zaś w 2001 roku został poproszony o objęcie funkcji kierownika dwóch zakładów Collegium Medicum UJ (Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej). Dodatkowo prowadził także wykłady i prace magisterskie na kilku innych wydziałach w Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach kierunków studiów Informatyka i Fizyka Medyczna, ale także elementy informatyki dla Wydziału Prawa) i przez dwa lata wykładał na Akademii Sztuk Pięknych (biocybernetyka percepcji, komputerowe przetwarzanie obrazów). Wielokrotnie był także zapraszany z gościnnymi wykładami i seminariami do Politechniki Krakowskiej.

Wypromował łącznie 43 doktorów (w AGH, Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej), recenzował 142 rozprawy doktorskie i 62 rozprawy habilitacyjne, opiniował 52 wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora, opracowywał cztery wnioski o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa, w tym między innymi laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielokrotnie był powoływany w charakterze super-recenzenta Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, a obecnie został pełnoprawnym członkiem tej Komisji, wybranym przez ogólnopolskie środowisko naukowe. W czasie ostatnich 25 lat prof. Tadeusiwicz był kilkadziesiąt razy powoływany do różnych ciał opiniodawczych i doradczych przy różncyh urzędach i instytujach centralnych - przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Przemysłu, Premiera Rządu RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP a także Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Pełnił także wiele funkcji opiniodawczych i doradczych zlecanych przez Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

W styczniu 1998 roku w powszechnym i tajnym głosowaniu członków PAU został prof. Tadeusiewicz wybrany Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Działając w Polskiej Akademii Umiejętności prof. Tadeusiewicz był współtwórcą (a potem wiceprzewodniczącym) powstałej w 1998 Komisji Geoinformatyki, ponadto jest członkiem-korespondentem Wydziału Matematyczno- Fizyczno-Chemicznego i dodatkowo pracuje obecnie w PAU w Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych.

W lutym 1998 roku Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Europejskich FEANI nadała prof. Tadeusiewiczowi tytuł Euroinżyniera.

W lutym 2000 roku prof. Tadeusiewicz został wybrany (w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w Moskwie) Członkiem Zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.

W czerwcu 2002 roku prof. Tadeusiewicz został wybrany członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

We wrześniu 2003 roku prof. Tadeusiewicz został wybrany (w wyniku tajnego głosowania w Paryżu) Członkiem Tytularnym Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (Academie Europeenne des Seciences, des Arts et des Letters).

W czerwcu 2001 roku Międzynarodowy Uniwersytet ANSTED (z siedzibą w Wielkiej Brytanii) nadał mu godność Doktora Honoris Causa, a w lutym 2002 roku Rada Naukowa Narodowego Instytutu Górniczego Ukrainy (z siedzibą w Dniepropietrowsku) nadała profesorowi Tadeusiewiczowi godność Honorowego Profesora tego Instytutu. W październiku i listopadzie 2002 roku miały też miejsce uroczystości nadania prof. Tadeusiewiczowi godności Doktora Honoris Causa odpowiednio Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Wrocławskiej. W listopadzie 2003 roku godność Doktora Honoris Causa nadał prof. Tadeusiewiczowi Uniwersytet Techniczny w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

Prof. Tadeusiewicz od połowy lat 70-tych pracuje w dwóch komitetach Polskiej Akademii Nauk: Komitecie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (jest tam od wielu lat Przewodniczącym Sekcji Sieci Neuronowych i członkiem Sekcji Dydaktycznej) i w Komitecie Automatyki i Robotyki (Wieloletni Przewodniczący Sekcji Sensorów i Receptorów). Pracuje także w wielu Komisjach PAN (m.in. Komisji Zastosowań Informatyki w Medycynie Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych PAN, Komisji Zastosowań Nauk Matematycznych w Badaniach Podstawowych i Klinicznych Wydziału VI Nauk Medycznych PAN i Komisji Elektrotechniki i Automatyki Wydziału IV Nauk Technicznych PAN).

Prof. Tadeusiewicz jest stałym recenzentem kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (m.in., Computer Vision and Graphics, Signal Processing, Biological Cybernetics i inne) a także stałym członkiem kolegiów redakcyjnych kilku czasopism (m.in. Advisory Editor in Neurocomputing, IEEE Transactions on Neural Networks, International Journal Machine Graphics & Vision, Member of Editor Board in International Journal Image Processing and Communications, Guest Editor "Applied Mathematics and Computer Science", Book Reviewer for "Control Engineering Practice", Book Reviewer for "Computer - IEEE Computer Society", Book Reviewer for "IEEE Computer Society - Parallel & Distributed Technology", członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Naukowego "Komputer w Edukacji", członek Komitetu Redakcyjnego Miesięcznika "Informatyka", członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Elektrotechnika"). Członek Rad Naukowych wielu krajowych i między narodowych konferencji naukowych (m.in. "International Conference on Image Processing and its applications", "Real Time Systems, Computer Vision, Process Automation", "Mathematical Models in Automation and Robotics", "System - Modelling - Control", "Computer Vision and Image Processing", "Computers in medicine" i wielu innych).

Prof. Tadeusiewicz ma bardzo rozległe międzynarodowe kontakty naukowe, między innymi współpracuje blisko z następującymi ośrodkami: Toledo University (Toledo, Ohio, USA), Denver University (Colorado, USA), George Mason University (Fairfax, Virginia, USA), The Institution of Electrical Engineers (London, UK), Deakin University (Geelong, Australia), DESY (Hamburg, D), Technical University of Genova (I), CERN (Geneva, CH), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH), ICPI (Lyon, F), INSA (Lyon, F), Bristol University (UK), Birmingham University (UK), Technische Universitaet - (Ilmenau D), Universitade de Aveiro (P), Universidad de Velencia (ES), Anstes University (MA).

W związku z tą współpracą i konkretnymi wynikami wspólnie prowadzonych prac badawczych z przedstawicielami czołowych ośrodków zagranicznych prof. Tadeusiewicz wybrany został na członka wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi (w oparciu o międzynarodowy balotaż i pisemne opinie czterech specjalnie powoływanych recenzentów) otrzymał wysoką godność "Senior Member" w prestiżowym The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE member No. 40080704), ponadto jest członkiem International Neural Network Society (Washington D.C. member ID 7459), Signal Processing Society, Society on Engineering in Medicine and Biology, IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real-Time Control, Member of ACM - Association of Computing Machinery. (professional ACM member No. 4892949), Member of Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (Regular SPIE member No. 00541415), Member of the IEEE Technical Committee on Multimedial Computing i wielu innych. Uczestniczył też aktywnie w realizacji różnych JEP-ów programu TEMPUS (przewodniczący sekcji Computer Vision w TEMPUS JEP 0962, główny wykonawca zadania Computer Vision and Image Processing w TEMPUS S_JEP 07181-94, przewodniczący sekcji Image Processing w międzynarodowym programie TEMPUS S_JEP 07648-94).

Był i jest wybieranym członkiem wielu Rad Naukowych. Od momentu powstania jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Był członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów MERA-PIAP w Warszawie, Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie, Instytutu Sportu w Warszawie a także Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR. Ponadto był członkiem Komisji d/s Specjalizacji Zawodowej Inżynierów (Stowarzyszenie Elektryków Polskich NOT) i opiniodawcą wielu wniosków o nadanie stopni specjalizacji zawodowej I i II stopnia w zakresie elektroniki. Jest także członkiem Międzywojewódzkiej Komisji d/s Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie (Przewodniczący Komisji Stopni Specjalizacji Zawodowej w zakresie Informatyki).

Prof. Tadeusiewicz bardzo aktywnie działa w wielu Ogólnopolskich Towarzystwach Naukowych: Polskim Towarzystwie Informatycznym (członek-założyciel, wieloletni Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, obecnie wiceprezes Małopolskiego Oddziału PTI), Polskim Towarzystwie Fonetycznym (Przewodniczący Oddziału Małopolskiego od początku istnienia Towarzystwa, członek zarządu głównego, obecnie członek honorowy) Polskim Towarzystwie Cybernetycznym (od 20 lat członek Zarządu Oddziału Krakowskiego, kilkakrotny członek Zarządu Głównego, członek honorowy Towarzystwa), Polskim Towarzystwie Biofizycznym (Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego), Polskim Towarzystwie Akustycznym (były członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej), Polskim Towarzystwie Sieci Neuronowych (wiceprzewodniczący zarządu ogólnopolskiego od początku istnienia Towarzystwa, członek honorowy), Polskim Towarzystwie Badań Układu Nerwowego i w wielu innych. Z mniej naukowych, ale bardzo poważnych i odpowiedzialnych funkcji warto wspomnieć o członkostwie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i o udziale w Zarządzie tego Towarzystwa.

W 1990 roku ogólnopolska społeczność naukowa w powszechnych i tajnych wyborach wybrała prof. Tadeusiewicza na członka Komitetu Badań Naukowych pierwszej kadencji. W latach 1990-1994 działał w związku z tym jako członek siedmioosobowego Zespołu Podstawowych Nauk Technicznych (P4), w którego gestii było - obok przydzielania grantów w zakresie badań podstawowych dla wszystkich kierunków nauk technicznych, a także nadawanie kategorii Instytutom Polskiej Akademii Nauk i większości Wydziałów Wyższych Szkół Technicznych w całej Polsce. Mimo trudności i konfliktogenności sprawowanych funkcji po upływie pierwszej kadencji Komitetu Badań Naukowych (w 1994 roku) prof. Tadeusiewicz został wybrany ponownie w skład KBN II Kadencji gdzie pracował do 1997 roku jako członek Komisji Badań Stosowanych i pięcioosobowego Zespołu T11 (opiniującego prace i przyznającego granty z zakresu Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji). Dodatkowo specjalną nominacją przewodniczącego KBN i wicepremiera rządu RP prof. Tadeusiewicz powołany został w skład Zespołu Opiniodawczo - Doradczego d/s Infrastruktury Informatycznej (zajmującego się m.in. w skali ogólnopolskiej siecią Internet) oraz do komisji kwalifikacyjnej International Computer Science Institute (Berkeley, Kalifornia). Po wyczerpaniu możliwości kandydowania do KBN (ograniczenie maksymalnie dwóch kadencji) prof. Tadeusiewicz został przez kierownictwo KBN w trybie administracyjnym mianowany Przewodniczącym Sekcji Informatyki Komisji Badań Stosowanych KBN, którą to funkcję sprawuje do dziś. Poza KBN prof. Tadeusiewicz był (także w wyniku wyborów) sekretarzem, a następnie przewodniczącym Rady Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Jest także od lat członkiem Międzyuczelnianej Rady Naukowej d/s Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Przewodniczącym Komisji Problemowej d/s Informatyki Medycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i wielu innych.

W związku z faktem, że w Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. Tadeusiewicz prowadził przez szereg lat cieszące się wielkim zainteresowaniem seminaria magisterskie z zakresu Informatyki Bankowej a także promował w tym zakresie prace doktorskie - w 1994 roku Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego powołał go na stanowisko Doradcy Prezesa BPH d/s Informatyki. Intensywnie pracując na tym stanowisku prof. Tadeusiewicz był jednym z głównych opiniodawców największego w polskiej bankowości przedsięwzięcia informatycznego, jakim było wprowadzenie w 1995 roku zintegrowanego systemu bankowego PROFILE, obejmującego swoim zasięgiem Centralę BPH i ponad sto Oddziałów i filii tego Banku, zlokalizowanych w całej Polsce. Uznając wiedzę i doświadczenie prof. Tadeusiewicza w zakresie techniki informatycznej i bankowości Prezes i Zarząd Banku Depozytowo Kredytowego w Lublinie zlecił mu wykonanie ekspertyzy na temat metod informatyzacji tego ogromnego (cały rejon Polski południowo-wschodniej) Banku. Z podobnym zleceniem na ekspertyzę systemu informatycznego wystąpił także w 2000 roku bank PKO BP i dwie firmy międzynarodowe, których nazw niestety nie można ujawnić. Wszystkie ekspertyzy zostały przyjęte i zastosowane w praktyce.

W 1996 roku w powszechnych i tajnych wyborach został ogromną większością głosów wybrany na stanowisko Prorektora AGH ds. Nauki, a w styczniu 1998 roku został również znaczną większością głosów wybrany na stanowisko Rektora AGH. Wybór ten społeczność AGH powtórzyła jeszcze bardziej zdecydowanie w 1999 roku, powierzając absolutnie przytłaczającą większością głosów prof. Tadeusiewiczowi funkcję rektora tej uczelni na kolejną kadencję 1999 - 2002, a potem w kolejnych wyborach na kadencję 2002 - 2005. Po ukończeniu tej trzeciej (zgodnej z prawem!) kadencji rektorskiej prof. Tadeusiewicz będzie najdłużej nieprzerwanie pracującym rektorem w całej Polsce oraz najdłużej sprawującym urząd rektorem w historii AGH. Poza funkcję rektorską pełnił on także wiele innych funkcji kierowniczych: Kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki AGH (1974-1982), Zastępcy Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH (1980-1988), Kierownika Zakładu Biocybernetyki AGH (1980-1992), Kierownika Katedry Automatyki AGH (1997- ), p.o. Kierownika Zakładu Biocybernetyki CM UJ (2001- ), p.o. Kierownika Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej CM UJ (2001- 2002) i wiele innych

Jako rektor AGH prof. Tadeusiewicz został wybrany w 1999 roku przez rektorów innych uczelni polskich członkiem prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Autonomicznych Szkół Polskich), przewodniczącym KRPUT (Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) oraz wiceprzewodniczącym KRUK (Konferencji Rektorów Uczelni Krakowskich). W kolejnej kadencji (2002 - 2005) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KRPUT i wiceprzewodniczącego KRUK. Jako rektor AGH prof. Tadeusiewicz jest także bardzo aktywnym członkiem CRE (Konferencji Rektorów Europy, przekształconej potem w Unię Europejskich Uniwersytetów EUA) oraz Polskiego Forum Akadmicko-Gospodarczego.

Prywatna strona www: http://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad

Data i miejsce urodzenia: 5 maj 1947 r. Środa Śląska

 

Wykształcenie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 • 02.04.1971 r.mgr inż. elektryk (AGH)
 • 29.04.1975 r.dr nauk technicznych (AGH)
 • 28.04.1980 r.dr hab. nauk technicznych w zakresie automatyki (AGH)
 • 01.02.1986 r.prof. nauk technicznych

 

Dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka

 

Specjalność naukowa: systemy wizyjne robotów przemysłowych; systemy sensoryczne; sieci neuronowe; biocybernetyka

 

Znajomość języków obcych: j. angielski; j. francuski;j. niemiecki; j. rosyjski

 

Data zatrudnienia w AGH: 1 październik 1971 r.

 

Historia stanowisk

 

Pełnione funkcje (w przeszłości):
 • 01.10.1974 - 03.09.1979 - p.o. Kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki
 • 01.10.1979 - 30.09.1982 - Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki
 • 01.11.1980 - 30.09.1988 - Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji
 • 01.11.1980 - 31.12.1992 - Kierownik Zakładu Biocybernetyki
 • 01.06.1990 - 31.05.1994 - Członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 - Podstawowych Nauk Technicznych KBN - pierwszej kadencji
 • 01.06.1994 - 31.05.1998 - Członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Komisji Badań Stosowanych KBN - drugiej kadencji
 • 01.11.1994 - 31.08.1996 - Doradca prezesa banku BPH ds. Informatyzacji Banku
 • 01.09.1996 - 21.01.1998 - Prorektor AGH d/s Nauki
 • 21.01.1998 - 31.08.2005 - Rektor AGH
 • 01.09.1999 - 31.08.2002 - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
 • 01.09.2002 - 31.08.2005 - Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
 • 01.09.1999 - 31.08-2005 - Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
 • 01.09.2002 - 31.08.2005 - Członek European Universities Association (EUA)
 • 31.05.2005 - 31.03.2006 - Przewodniczący Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji

 

Pełnione funkcje (nadal aktualne):

 

Doktor Honoris Causa (Profesor Honorowy) następujacych Uniwersytetów