Statut PTSN

1. Postanowienia ogólne.

§ 1. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami tworzenia, badania, doskonalenia i wykorzystywania sieci neuronowych dowolnego typu. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Częstochowa.

2. Cele PTSN i sposoby ich realizacji.

§ 3. Celami Towarzystwa są:
*    integracja środowiska zajmującego się badaniem i wykorzystaniem sieci neuronowych,
*    wspieranie badań w dziedzinie sieci neuronowych,
*    promocja zastosowań sieci neuronowych.
§ 4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
*    organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo-technicznych,
*    współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granica,
*    członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych,
*    współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
*    prowadzenie działalności wydawniczej,
*    organizowanie dla swoich członków wyjazdów krajowych i zagranicznych, naukowych i studialnych oraz praktyk,
*    inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granica,
*    prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5. Członkowie PTSN dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 6. Członkiem zwyczajnym PTSN może być każda osoba zajmująca się sieciami neuronowymi lub problemami pokrewnymi, która złoży deklaracje przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowana przez jego dwóch członków i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 7. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.
§ 8. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która podejmie wsparcie finansowe działalności PTSN i zostanie przyjęta przez Zarząd. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem. Osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela prawnego.
§ 9. Członek zwyczajny ma prawo do:
*    wpływania na kierunki działalności PTSN,
*    czynnego i biernego wyboru do władz PTSN,
*    udziału we wszelkich formach działalności PTSN (np. spotkania, konferencje, sympozja),
*    otrzymywania wydawnictw i materiałów PTSN według taryfy ulgowej,
*    ubiegania się o  stypendia i inne formy pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym.
§ 10. Członek wspierający ma prawo do:
*    udziału we wszelkich formach działalności PTSN,
*    otrzymywania wydawnictw i materiałów PTSN według taryfy ulgowej,
*    udziału w Walnych Zebraniach PTSN z głosem doradczym.
§ 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
*    aktywnego uczestnictwa w działalności PTSN,
*    przestrzegania postanowień Statutu i uchwal władz PTSN,
*    regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 12. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 13. Członek wspierający ma obowiązek przekazywania ustalonej pomocy finansowej na rzecz PTSN.
§ 14. Członkostwo zwyczajne lub honorowe ustaje z chwilą:
*    zgonu członka, przez skreślenie z listy członków,
*    dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
*    wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
*    wskutek trzyletniego uchylania się od płacenia składek członkowskich.
§ 15. Członek zwyczajny może zostać zawieszony w prawach członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu w przypadku co najmniej dwuletniej zaległości w płaceniu składek. Zawieszony w prawach Członek odzyskuje je po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec PTSN.
§ 16. Członek wspierający przestaje być Członkiem PTSN uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, w przypadku trzyletniego wstrzymania pomocy finansowej dla Towarzystwa.

4. Władze Towarzystwa.

§ 17. Władzami PTSN są:
*    Walne Zebranie,
*    Zarząd,
*    Komisja Rewizyjna.
§ 18. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie zwyczajni i honorowi PTSN.
§ 19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
*    uchwalanie zmian Statutu,
*    ustalanie kierunków działalności PTSN,
*    uchwalanie zasad systemu finansowego Towarzystwa oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej i wydawniczej,
*    podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Towarzystwa sprawach nie uregulowanych Statutem,
*    powoływanie i odwoływanie Prezesa PTSN, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
*    rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu,
*    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
*    rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielanie absolutorium Zarządowi po zakończeniu kadencji,
*    uchwalanie wysokości składek członkowskich,
*    ustalanie regulaminu prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 20. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 30% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa, o ile Statut dla konkretnej uchwały nie przewiduje inaczej.
§ 21. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż co dwa lata.
§ 22. Walne Zebranie wybiera ze swego składu:
*    Prezesa Towarzystwa,
*    Zarząd,
*    Komisję Rewizyjną.
§ 23. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane:
*    przez Zarząd z własnej inicjatywy,
*    przez Zarząd, na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa,
*    przez Komisję Rewizyjną, jeśli od ostatniego Walnego Zebrania upłynęło trzydzieści (30) miesięcy.
§ 24. Zwołujący Walne Zebranie zawiadamia o nim członków nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed jego terminem, podając jednocześnie plan obrad.
§ 25. W przypadku braku kworum podczas Walnego Zebrania zwołanego zgodnie z § 24 uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.
§ 26. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z Prezesa Towarzystwa i sześciu (6) członków. Zarząd wybiera ze swego składu wiceprezesa i skarbnika.
§ 27. Do kompetencji Zarządu należy:
*    organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa,
*    podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności PTSN, a nie uregulowanych Statutem ani uchwałami Walnego Zebrania,
*    zwoływanie Walnych Zebrań PTSN,
*    zarządzanie majątkiem PTSN,
*    przyjmowanie nowych członków PTSN,
*    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 28. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, przy obecności minimum 3 jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos Prezesa PTSN.
§ 29. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Komisja składa się z pięciu (5) osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. Do podejmowania decyzji przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej trzech jej członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
§ 30. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
*    bieżące kontrolowanie działalności Towarzystwa pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
*    przedstawianie w czasie Walnych Zebrań oceny działalności Zarządu,
*    składanie przed każdym Walnym Zebraniem sprawozdań ze swej działalności,
*    zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku określonym w § 23.
§ 31. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej możliwe jest jedynie na drodze Uchwały Walnego Zebrania. Uzupełnienie Zarządu jest konieczne, jeżeli w jego składzie brakuje więcej niż 3 osoby. Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej jest konieczne, jeżeli w jej składzie brakuje więcej niż 2 osoby.
§ 32. PTSN reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Towarzystwa. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki przejmuje wiceprezes.
§ 33. Kadencja Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

5. Fundusze i majątek Towarzystwa.

§ 34. Fundusze i majątek PTSN powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.
§ 35. Majątek PTSN składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
§ 36. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga Uchwały Zarządu.
§ 37. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa PTSN oraz skarbnika.

6. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.

§ 38. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 33% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.
§ 39. Zmiana Statutu powinna być umieszczona na porządku obrad Walnego Zebrania, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.
§ 40. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności minimum 50% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.
§ 41. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa musi poprzedzać uchwała o przeznaczeniu majątku PTSN po jego rozwiązaniu.